PARADOX_logo_webpage


OPŠTI USLOVI ZA PRUŽANJE WEB/ONLINE USLUGA RAČUNOVODSTVENOG SERVISA

 

1 .    Područje primjene

 1.1.  Ovim Opštim uslovima uređuju se odnosi između DSO „PARADOX računovodstvene usluge“ vl. Karajić Edin, Tuzla, sa sjedištem ul. Titova do broja 185, JIB: 4311520030000("Pružaoc usluga") kao pružaoca usluga web/online računovodstva i pravne ili fizičke osobe („Klijent“) koji s njim sklapa ugovor o pružanju usluga računovodstvenog servisa ( „Ugovor“).

1.2.  Ugovorom se osim usluga računovodstvenog servisa mogu ugovoriti i druge srodne usluge. Odredbe ovih Opštih uslova koji se odnose na usluge računovodstvenog servisa odnose se i na ove ostale usluge.

 

2.    Pojmovi

2.1.  Pružaoc usluga računovodstvenog servisa je "PARADOX računovodstvene usluge" vl. Karajić Edin, Tuzla, djelatnost registrovana za obavljanje usluga računovodstvenog servisa;

2.2.  Klijent je pravna i/ili fizička osoba koja sa pružateljem usluga sklapa Ugovor.

2.3.  Usluge računovodstvenog servisa podrazumijeva radnje od strane Pružaoca usluga, a koje radnje eksplicitno podrazumijevaju:

-          Poslovi prikupljanja i obrade dokumentacije na osnovu knjigovodstvenih isprava;

-          Vođenje poslovnih knjiga;

-          Priprema i sastavljanje periodičnih i godišnjih finansijskih izvještaja;

-          Prikupljanje, obrada podataka i izvještavanje Klijenta te priprema i podnošenje izvještaja za porezne, statističke i druge zakonom propisane potrebe;

-          Drugi poslovi koji proističu iz zakonskih propisa koji regulišu područje računovodstva i revizije u BIH (Zakon o računovodsvu i reviziji u BIH, Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BIH, Zakon o računovodstvu i reviziji RS / BD);

2.4.  Srodne usluge predstavljaju svaku uslugu koju Pružaoc usluge isporuči Klijentu u duhu pozitivnih propisa i uzanci, a kojom uslugom se ugovorni odnos poboljšava i unaprijeđuje;

2.5.  Knjigovodstvena isprava je elektronska verzija (scan) izvornika - pisanog dokumenta, kao i elektronski zapis o nastalom poslovnom događaju;

2.6.  Web/online računovodstvo je sistem elektronske razmjene dokumentacije i izvještaja koji obezbjeđuje punu funkcionalnost računovodstvene funkcije Klijenta;

2.7.  Web-platforma je prostor na web-stranici Pružaoca usluga sa uređenim pristupom i funkcijom u pružanju usluga računovodstvenog servisa.

2.8. RDP pristup poslovnom software-u je prostor na lokalnom računaru u vlasništvu Pružaoca usluga sa pristupom putem  "remote desktop" (RDP) protokola, a koji se sastoji iz poslovnog software-a na linux operativnom sistemu u desktop radnom okruženju.

 

3.    Korištenje web-platforme i RDP pristupa poslovnom software-u Pružaoca usluga

3.1.  Za potrebe elektronske razmjene dokumentacije i izvještaja Pružaoc usluga je uspostavio web-platformu u vidu poslovne aplikacije na web-stranici www.karahan.ba/optimia

 3.2.  Po potpisivanju Ugovora Pružaoc usluga otvara prostor za Klijenta na web-platformi koji se sastoji iz sistema virtuelnih sekcija, organiziranih na način da se Klijentu omogući nesmetan i funkcionalan rad.

3.3.  Pružaoc usluga pristupa kompletnoj web-platformi u administratorskom „admin“ modu, sa punim pravima na pregled, dodavanje, izmjenu ili brisanje sadržaja.

3.4.  Klijent pristupa web-platformi u admin modu samo u sekciji „Dokumentacija“ gdje se vrši upload. Pristup ostalim sekcijamaod strane Klijenta je u tzv. „read“ modusu, odnosno bez mogućnosti izmjene i/ili brisanja sadržaja;

3.5.  Po dostavljanju dokumentacije od strane Kliijenta Pružaoc usluga se obavezuje istu pregledati te preuzeti u roku od 24 sata od dostavljanja. Web-platorma bilježi datum i vrijeme dostavljanja dokumentacije (upload-a);

3.6.  Preuzetu dokumentaciju Pružaoc usluga se obavezuje računovodstveno obraditi u roku od 72 sata od datuma i sata preuzimanja;

3.7.  U specifičnim slučajevima, onda kada Pružaoc usluga procijeni da je dokumentacija nepotpuna, nezakonita ili iz bilo kojeg drugog razloga neadekvatna, pristupit će proceduri odbijanja dokumentacije, što podrazumijeva zaseban status „Odbijeno“, uz adekvatnu obavijest Klijentu putem elektronske pošte;

3.8.  Pružaoc usluga se obavezuje pružiti svu tehničku i stručnu pomoć kako bi Klijent bio u stanju koristiti web-platformu i omogućiti funkcionisanje web/online računovodstva.

  

4.    Ugovor o pružanju usluga web/online računovodstvenog servisa

4.1.  Ugovor o pružanju usluga web/online računovodsvenog servisa sklapaju  Pružaoc usluga i Klijent, a njime se obavezuje Pružaoc usluga obaviti sve poslove i radnje navedene u Opštim uslovima, eksplicitno usluge poslova računovodstva i knjigovodstva, poslovnog i finansijskog savjetovanja, a Klijent se obavezuje ispuniti sve preuzete obaveze navedene u Ugovoru i platiti naknadu iz Ugovora.

4.2.  Ugovor se sklapa u pisanom obliku u najmanje dva (2) primjerka, po jedan (1) za svaku ugovornu stranu, na određeno ili neodređeno vrijeme.

4.3.  Ukoliko Ugovorom nije određen rok, smatra se da je Ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme.

  

5.    Obaveze Pružaoca usluga

5.1.  Sklapanjem Ugovora, Pružaoc usluga se obavezuje:

1.  Voditi poslovne knjige Klijenta na osnovu pravovaljano dostavljene dokumentacije i to: Dnevnik, Glavnu knjigu i pomoćne knjige utvrđene u skladu s propisima i potrebama Klijenta;

2.  Izraditi popise imovine i obveza; 

3.  Sastavljati temeljne finansijske izvještaje: bilancu/bilansu, račun dobiti i gubitka, sa svim pomoćnim obrascima;

4.  Izraditi mjesečne obračune plaća radnika kao i obračune za lica koja nisu u radnom odnosu, sve u zakonskim rokovima i formi te sa propisanim doprinosima i porezima ;

5.  Pripremiti mjesečni odnosno godišnji obračun poreza na dodanu vrijednost;

6.  Izraditi poreznu prijavu sa svim propisanim prilozima za utvrđenje poreza iz dobitka;

7.  Obezbijediti arhiviranje – čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije najmanje 12 mjeseci nakon isteka poslovne godine na koju se zaprimljena dokumentacija odnosi, odnosno u zakonskim rokovima;

8.  Svaki drugi posao naveden u Ugovoru, a za koji Pružaoc usluga posjeduje stručno znanje.

5.2.  Pružaoc usluga se obvezuje pratiti izmjena propisa na teritoriji Bosne i Hercegovine te postupati po istima, te o tome obavijestiti Klijenta;

5.3.  Poslove za koje je potrebno izričito ovlaštenje Klijenta Pružaoc usluga će obavljati isključivo uz takvo pisano ovlaštenje, osim u slučaju kada se izvršenje takvih poslova zahtijeva u skladu sa zakonom;

5.4.  Čuvati poslovnu tajnu Klijenta.

 

6.    Obaveze Klijenta

6.1.  Klijent se potpisivanjem Ugovora obavezuje:

1. Dostaviti svu potrebnu dokumentaciju na web-platformu;

2. Platiti ugovorenu naknadu Pružaocu usluga za ugovorene poslove, odnosno poslove iz Opštih uvjeta;

3. Platiti naknadu za svaku drugu radnju koja nije dogovorena, za koju Pružaoc usluga ispostavi račun, a čije izvršenje je zahtijevano u toku ugovornog odnosa;

4. Izvršiti preuzimanje i lokalno arhiviranje (download) kompletne dokumentacije sa web-platforme najdalje do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu, kao i u roku od 60 dana od dana prekida ili raskida ugovorenog odnosa;

5. Obezbijediti pravilno arhiviranje izvornika (originala), odnosno paprinate dokumentacije u svom sjedištu ili drugim prostorijama.

 

7.    Odgovornost Pružaoca usluga

7.1.  Pružaoc usluga odgovara za štetu nastalu povredom odredbi Ugovora, a posebno:

1.  Propuštanje upozoravanja Klijenta na neispravnost dokumentacije koju dostavlja;

2.  Nepravilno kontiranje i knjiženje dostavljene dokumentacije;

3.  Propuštanje zakonskih rokova za obradu i predaju dokumentacije;

4.  Nepotpuno vođenje poslovnih knjiga;

5.  Davanje netačnih informacija;

6.  Davanje netačnih savjeta iz  područja za koja ne posjeduje stručna znanja;

7.  Odavanje poslovne tajne osim u slučajevima u skladu sa zakonom;

8.  Netačnu procjenu pojedinih pozicija bilance.

7.2.  Pružaoc usluga se oslobađa odgovornosti za neblagovremeno i nepotpuno dostavljenu dokumentaciju;

7.3.  Pružaoc usluga se oslobađa odgovornosti i u slučajevima kada se Klijent ne pridržava svojih obaveza, a posebno u slučaju kada ne izvrši obavezu plaćanja naknade iz Ugovora niti 30 dana nakon dospjelosti.

  

8.    Odgovornost Klijenta

8.1.  Klijent odgovara za štetu nastalu povredom odredbi Ugovora, a posebno je odgovoran za:

1.  Propuštanje dostavljanja potrebne dokumentacije;

2.  Neistinitu dokumentaciju;

3.  Nepotpunu dokumentaciju;

4.  Propuštanje rokova za dostavu dokumentacije; i

5.  Iskazivanje netočnih informacija o stanju zaliha.

 

9.    Plaćanje naknade

9.1.  Klijent se obavezuje platiti naknadu u skladu sa Ugovorom;

9.2.  Pružaoc usluga se obavezuje ispostaviti račun mjesečno i za svaku pojedinu uplatu;

9.3.  Naknada ne uključuje porez na dodatu vrijednost (PDV).

   

10.  Prestanak ugovornog odnosa

10.1. Ugovorni odnos prestaje u skladu s odredbama Ugovora o pružanju usluga računovodstva;

10.2. Ugovorom o pružanju usluga računovodstva odrediti će se otkazni rok. Otkazni rok počinje teći danom dostave pismenog očitovanja kojim se otkazuje Ugovor;

10. 3. Pružatelj usluga ima pravo odbiti predati poslovnu dokumentaciju ukoliko postoji dugovanje Klijenta iz osnove ugovora o pružanju računovodstvenih usluga;

10.4. Pružaocu usluga pripada naknada i za razmjerni dio započetog posla koji nije završen radi isključive krivnje Klijenta.

    

11.    Rješavanje sporova

11.1. Svi sporovi nastali iz Ugovora nastojati će se riješiti na prijateljski izvansudski način. Ako ugovorne strane ne uspiju riješiti možebitne sporove na opisani način, nadležan je Općinski sud Tuzla.

 

12.     Završne odredbe

12.1. Opšti uslovi biti će objavljeni na web-stranici KARAHAN d.o.o. Tuzla i kao takvi javno dostupni;

12.2. Opšti uslovi su sastavni dio Ugovora o pružanju računovodstvenih usluga;

12.3. Opšti uslovi stupaju na snagu 01.08.2021. godine.